My School Information Program   
สารสนเทศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด (1045101001)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

Phothasoft FaceBook
ผู้ใช้
รหัสผ่าน
ระบบ
ปรับปรุงข้อมูล 16/10/2557
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 50/11 หมู่ที่ ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัส ปณ.45000 โทร.043511795
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120     E-Mail:phothasoft@gmail.com  www.facebook.com/phothasoft
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  www.gpa.moe.go.th
โปรแกรมต้นแบบเพื่อการทดสอบ [28 Aug 2012]